Regulamin sklepu


Sklep prowadzi SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052. 


I. Definicje.


Przyjęte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Konsument – osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Sprzedawca SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod https://speedpack.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;
 • Konto – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Kupującego.
 • Rejestracja – oznacza dokonanie w sposób określony w Regulaminie czynności umożliwiającej założenie Konta Kupującego,
 • Kupujący – zarówno Klienta jak i Konsument;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.speedpack.pl 
 • Produkt – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży. 

Zamówienia drobne:

Zamówienia spełniające logistyczne kryterium: 


 • Umowa– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052  a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
 • Przelewy24 – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 30134506. Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 • eService – Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56 000 000, 00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa –  czynność polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, Produktu określonego w Zamówieniu.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03

II. Postanowienia ogólne.


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem https://speedpack.pl/sklep/  i określa w szczególności:


 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wystarczające do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie,. są:


 • dostęp do Internetu
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Klienci mogą zapoznać się z niniejszym Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.speedpack.pl oraz pobrać  i utrwalać go poprzez sporządzenie jego wydruku.


Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 


Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Produktów, co nie rodzi odpowiedzialności Sprzedawcy, wobec korzystających z serwisu użytkowników, z którymi nie zawarto umowy. 


Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sprzedający nie odpowiada za dopuszczalność i zgodność produktów z prawem innego państwa w przypadku eksportu Produktów. 


Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów , grafik, zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej


III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.


Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna by Kupujący mógł dokonać zakupu w Sklepie. Dokonanie Rejestracji daje możliwość śledzenia procesu realizacji Zamówienia. 


Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. 


W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji. Kupujący ustala indywidualne Hasło.


W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.


SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052 może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:


 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu,
 • dopuści się innych zachowań, które są zrachowaniami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052.


Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:


 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Kupujący przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego. 


IV.  Zawarcie umowy sprzedaży.


W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://speedpack.pl/sklep/ i dokonać wyboru zamawianych produktów. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.


Zamówienia można również składać:


A)  telefonicznie pod numerem telefonu 012-276-83-35 (dział sprzedaży) lub 510610640 (Sklep internetowy)


B) kontaktując się z naszym przedstawicielem handlowym właściwym dla Twojego regionu


C) wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@speedpack.pl. 


W przypadku zamówienia dokonanego za pośrednictwem serwisu Sklep do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i  wybranych Produktów. 


Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:


 • przedmiotu Zamówienia,
 • ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu i czasu dostawy,

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował treść Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.


Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów jego Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzający. 


Termin realizacji Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 niniejszego punktu, wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. 


Zamówienia spełniające minimum logistyczne jesteśmy w stanie zrealizować w bardzo krótkim czasie: 


a) 24 godziny na obszarze Krakowa


b)  48 godzin poza Krakowem


Zamówienia drobne dla klientów detalicznych realizujemy w ciągu 5 dni roboczych za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej.


V. Dostawa.


Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru wskazanego w trakcie dokonywania Zamówienia i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.


Możliwy jest odbiór osobisty Zamówień z punktu Sprzedającego Speed Pack 32-050 Skawina ul. Pachla 2a.


Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Produktów i wykazywane przed złożeniem Zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. 


Kupujący zobowiązany jest zweryfikować stan opakowania i Produktów w chwili dostawy. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości i przesłać go na adres: sklep@speedpack.pl. 


VI. Płatności.


Ceny Produktów są cenami obowiązującymi w chwili składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili dokonać zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie, z zastrzeżeniem że  zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia ceny będą wiążące dla danego Zamówienia. 


Sposoby płatności każdorazowo są podawane podczas składania Zamówienia i są to: 


 • przelewem na numer konta bankowego 
 • płatność za pobraniem
 • za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 • za pośrednictwem serwisu eservice
 • gotówka w punkcie Sprzedającego Speed Pack 32-050 Skawina ul. Pachla 2a
 • kartą płatniczą w punkcie Sprzedającego Speed Pack 32-050 Skawina ul. Pachla 2a

Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie nie dłuższym 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie do 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sklepu e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia. 


Sklep, z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego z tego tytułu,  ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia związanego z płatnością jak podejrzenia oszustwa. 


VII. Prawo odstąpienia od Umowy.


Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki bez podania przyczyny.  Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy, przez Konsumenta jest możliwe poprzez poinformowanie Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia , które może zostać złożone również wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 


Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację o realizacji przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt  Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.


Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów otwarcia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Produktów, które 


 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 


Koszty zwrotu wyższe niż najniższy koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.


VIII. Reklamacje dotyczące Produktów.


Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).


Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.


Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumentów gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@speedpack.pl lub pisemnie na adres Speed Pack 32-050 Skawina ul. Pachla 2a. 


Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Świadczenie usług droga elektroniczną 


Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną 24h na dobę usługi nieodpłatne:


 • prowadzenie Konta
 • newsletter, która polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju wymienionych usług oferowanych produktów, o czym poinformuje Kupującego w sposób określony dla zmiany Regulaminu. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na www.speedpack.pl. 


Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w panelu  Konta.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i wykonania zawieranych Umów Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do zagrożeń. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupujący może znaleźć w Polityce prywatności. 


Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: siedziby Sprzedawcy, mailowo pod adres sklep@speedpack.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.


Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się z Polityce prywatności. 


XI. Postanowienia końcowe.


Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.


 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz 
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 


https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.speedpack.pl są i pozostaną wyłączną własnością SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052 lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków Produktowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia SPEED PACK J. GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie ul. DERENIOWA, nr 6, 30-386 KRAKÓW, REGON: 351557311, NIP: 6762081052  lub danego właściciela praw własności intelektualnej.


Product added to compare.